Informace

Informace  o vodě

Litr pitné vody  z vodovodní sítě je cca 200 x  levnější než litr stolní vody koupené v obchodě, přidáte-li do sklenice vody citron vylepší chuť vody. Voda z vodovodu je nejlevnější potravina podléhající nejpřísnějším kontrolám.                                                                                                                                                                              Voda na sprchování (50 litrů) přijde zhruba na         2,50 Kč                                                                                    Voda na koupel ve vaně (200 litrů) stojí cca           10,00 Kč                                                                               Spláchnutí WC (8litrů) asi                                         0,50 Kč

Voda z vodovodu je šetrná k životnímu prostředí, nepotřebuje přepravovat kamiony, nevyžaduje skladovací prostory a nevzniká z ní ekologický odpad.  Vodovod a celá vodovodní soustava je technické zařízení, provozem dochází na vodovodu k poruchám a úniku vody tedy ztrátám. Při úniku vody může dojít i ke škodám na budovách nebo komunikacích. Je proto třeba věnovat pozornost všem náznakům možného úniku vody a budeme vždy rádi, pokud nás na úniku upozorníte.

Předpisy a dokumentace k problematice vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
Zákon č. 274/2001 Sb.  o vodovodech kanalizacích  pro veřejnou  potřebu  a o změně zákonů v  platném znění
Vyhláška č. 428/2001 Sb.kterou se provádí zákon č.274/ 2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č.146/2004 Sb. a vyhlášky č. 515/2006 Sb.               
Zákon č. 254/ 2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění
 

Provozování vodovodů

Realizace vodovodních přípojek   

Opravy a údržby  venkovních  vodovodů

Opravy vodovodních přípojek

Lokalizace poruch na vodovodních řádech

Provozování kanalizací

Kanalizační přípojky.

Provoz čistíren odpadních vod. 

Správa a údržba kanalizační sítě. 

Odpadní voda je taková voda, jejíž kvalita byla zhoršena vlivem činnosti člověka. Odpadní voda z domácností, úřadů, škol, průmyslových podniků je kanalizačními přípojkami odváděna do kanalizační sítě a tou následně na čistírnu odpadních vod. Odpadní vody přivedené na čistírnu odpadních vod jsou v tomto zařízení vyčištěny tak, aby mohly být vypuštěny zpět do recipientu.                                                                                                             Co dělat při zjištění poruchy vodovodní nebo kanalizační sítě? Při zjištění poruchy vodovodní nebo kanalizační sítě volejte bezodkladně v pracovní době i mimo pracovní dobu  na poruchovou službu  tel. číslo  603 580 268

Popřípadě informujte příslušný obecní úřad Při hlášení poruchy uveďte prosím co nejpřesnější popis poruchy, své jméno a kontakt na Vás.