Přípojky a informace

        Jak pečovat o vodoměrnou sestavu?  
Správný chod vodoměru je podmíněn předepsanou vodoměrnou sestavou, která je ve správě a majetku odběratele. Údržba vodoměrné sestavy spočívá v pravidelném protáčení uzavíracích prvků a kontroly jejich funkčnosti včetně zpětné klapky, která brání odtoku vody z vnitřního vodovodu do vodovodu veřejného např. při poklesu tlaku na přívodu.  
                

      Kdo je vlastníkem vodoměru?  Vlastníkem vodoměru je vlastník vodovodu s výjimkou případů, kdy přede dnem nabytí účinnosti zákona  o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. se prokazatelně stal vlastníkem vodoměru provozovatel vodovodu.  Osazení, údržbu a výměnu vodoměru provádí provozovatel. Odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k vodoměru, chránit vodoměr před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli závady v měření. Jakýkoli zásah do vodoměru bez souhlasu provozovatele je nepřípustný.                                                                                                                                                                              Péče o vodoměr. Vodoměr instalovaný ve Vaší nemovitosti je velmi důležitým zařízením pro korektní vzájemný vztah mezi Vámi a naší společností. Je namontován v nemovitosti nebo ve vodoměrové šachtě. Za jeho ochranu odpovídá dle zákona č. 274/2001 Sb. majitel nemovitosti. Z tohoto důvodu je povinností majitele chránit vodoměr před mechanickým i tepelným poškozením a zajistit k němu bezpečný přístup našich pracovníků. Vodoměr nevyžaduje z Vaší strany prakticky žádnou údržbu. Pouze dbejte na to, aby nedošlo k poškození plomby vodoměru a montážní plomby na jeho šroubení. Největším nepřítelem vodoměru jsou však zima a mráz, které ho mohou poškodit a Vám způsobit zbytečné nepříjemnosti.    

       Přezkoušení vodoměru
Pokud máte pochybnosti o správné funkci fakturačního vodoměru a ověřili jste si, že na Vašem vnitřním rozvodu vody nedochází ke skrytým únikům či odkapávání vody, a jste náš smluvní partner, můžete požádat o přezkoušení. Přezkoušení vodoměru zajistíme v nezávislé cejchovní stanici autorizované Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
Pokud cejchovní stanice ve vystaveném protokolu potvrdí, že vodoměr měří v předepsaných tolerancích stanovených v ČSN ISO 4064, veškeré náklady na přezkoušení (demontáž reklamovaného vodoměru, montáž nového vodoměru, náklady na úřední přezkoušení) platí žadatel reklamace.
Pokud se prokáže, že vodoměr měřil chybně v jakémkoliv ukazateli a nevyhovuje tedy požadavkům zákonných předpisů, nebo má prošlý cejch, bude spotřeba vody za poslední fakturační období stanovena podle předchozího srovnatelného období a pokud to není možné, tak podle směrných čísel.
Kopie zkušebního protokolu a výsledky zkoušky Vám budou zaslány písemně.
Z dlouhodobé statistiky máme zjištěno, že pouze 10% reklamací je oprávněných z důvodu vady vodoměru.
Právo na přezkoušení fakturačního vodoměru musí smluvní partner uplatnit nejpozději při jeho výměně.
      Může se fakturační vodoměr točit sám?
Fakturační vodoměr se nemůže točit sám. Mechanice vodoměru musí dodat energii protékající voda s podmínkou, že voda za vodoměrem odtéká i v malém, téměř nepostřehnutém množství.
                             Přezkoušení vodoměru Vodoměr podléhá úřednímu ověření podle zvláštních právních předpisů. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru.                                                                 Provozovatel je povinen na základě písemné žádosti odběratele do 30 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel, přičemž odběratel je povinen poskytnout provozovateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost.                    Výsledek přezkoušení oznámí provozovatel neprodleně písemně odběrateli.

 

 

 

 

    

 

 

 

Zjistí-li se při přezkoušení vodoměru vyžádaném odběratelem, že

a) údaje vodoměru nesplňují některý z požadavků stanovených zvláštním právním předpisem, vodoměr se považuje za nefunkční; stanovení množství dodané vody se v tom případě provádí podle skutečného odběru ve stejném období roku předcházejícímu tomu období, které je předmětem reklamace nebo žádosti o přezkoušení vodoměru. V případě, že takové údaje nejsou k dispozici, nebo jsou zjevně zpochybnitelné, stanoví se množství dodané vody podle následného odběru ve stejném období roku nebo podle směrných čísel spotřeby vody a podle odstavce 6, pokud se provozovatel s odběratelem nedohodne jinak.

b) údaje vodoměru splňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru odběratel,                                                                                              

c) pozbylo platnosti ověření vodoměru podle zvláštního právního předpisu, považuje se vodoměr za nefunkční; stanovení množství dodané vody se v případě nesouhlasu odběratele provede postupem uvedeným v písmenu a).

d) vodoměr je nefunkční, hradí náklady spojené s jeho výměnou a přezkoušením provozovatel. Zjistí-li provozovatel nebo odběratel při kontrole nebo výměně vodoměru, že vodoměr údaje o množství dodávané vody nezaznamenává, vypočte se množství dodané vody za příslušné období nebo jeho část podle dodávek ve stejném období minulého roku, nebo jde-li o nový odběr nebo změnu v odběrových poměrech podle množství dodávané vody v následujícím srovnatelném období, případně jiným způsobem dohodnutým s odběratelem

·      Při reklamaci podle § 16 odst. 4 a vypořádání vyplývajícím ze zjištění podle odstavců 4 a 5 se za období k vypořádání považuje období od posledního skutečně provedeného odečtu vodoměru předcházejícího skutečnému odečtu vodoměru na základě kterého došlo k výměně vodoměru do dne výměny vodoměru, související s reklamací nebo žádostí o jeho přezkoušení.                                                                                       Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem nebo přímým zásahem odběratele vedoucím k poškození vodoměru, hradí újmu a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratel.                                                                                                                                          Odběratel má právo zajistit si na vlastní náklady metrologickou zkoušku vodoměru na místě instalace, a to nezávislým měřidlem, připojeným na odbočení s uzávěrem za osazeným vodoměrem na potrubí vnitřního vodovodu před jeho prvním rozdělením.Tuto zkoušku provede za přítomnosti provozovatele vodovodu na základě smlouvy s odběratelem Český metrologický institut, pokud to vnitřní vodovod umožňuje. Zjistí-li se odchylka větší, než připouští zvláštní právní předpis, vodoměr se považuje za nefunkční a při stanovení množství dodané vody pro vypořádání případné reklamace se postupuje podle § 17 odst. 4 písm. a) zákona 274/2001 Sb. v platném znění.                                    

       Fakturační vodoměr v bytových domech                       
V bytových domech bývá osazen pouze jeden fakturační vodoměr a dochází k rozúčtování vodného a stočného mezi jednotlivé nájemníky. Ve většině bytových domů, zvláště pak v sídlištní zástavbě, je provedení vnitřních rozvodů vody v tzv. instalačních jádrech. To umožnilo majitelům domů osazení bytových vodoměrů. Svým charakterem jsou to měřidla poměrová, jsou méně přesná a často osazená proti podmínkám výrobce. Proto dochází k rozdílům v součtu odečtu bytových vodoměrů a odečtu na fakturačním vodoměru, podle kterého je účtováno vodné a stočné. V těchto případech provede majitel rozúčtování vodného a stočného pro jednotlivé odběratele tak, že dá do poměru množství vody naměřené fakturačním vodoměrem (je uvedeno na naší faktuře), proti součtu hodnot naměřených poměrovými bytovými vodoměry. Vypočítaným koeficientem se musí vynásobit odběr každého poměrového měřidla. Je nutno dodat, že ideálně by musel odečet všech poměrových měřidel provádět majitel vždy ve stejný den a stejný čas, což není prakticky ani teoreticky (zvláště u vysokých panelových domů) možné.
Pokud Vám byla přerušena dodávka vody z důvodu neplacení faktur ze strany majitele nemovitosti, nemá význam si stěžovat v naší společnosti. Je nám líto, ale naším smluvním partnerem je majitel domu a pokud neplatí, tak jsme nuceni vodu uzavřít.